Πιστοποιημένα Σεμινάρια SQL Server 2008/2012
ΚΩΔΙΚΟΣ σεμιναριου
ΤΙΤΛΟΣ σεμιναριου
10774Β
Querying Microsoft SQL Server 2012
10775Β Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases
10776Β
Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases
10777Α Implementing a Data WareHouse with Microsoft SQL Server 2012
10778Α Implementing a Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 2012
20465A Designing Database Solutions for Microsoft SQL Server 2012
20467Α
Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2012
6232B Implementing a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database
6231B Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database
Πιστοποιημένα Σεμινάρια - Microsoft Windows Server 2008/2012
ΚΩΔΙΚΟΣ σεμιναριου
ΤΙΤΛΟΣ σεμιναριου
6421B
Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure
6425C Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services
6426C
Configuring and Troubleshooting Identity and Access Solutions with Windows Server 2008 Active Directory
6433A Planning and Implementing Windows Server 2008
10215A
Implementing and Managing Microsoft Server Virtualization
20410C 
Installing and Configuring Windows Server 2012
20411C 
Administering Windows Server 2012
20412C 
Configuring Advanced Window Server 2012 Services
20417C 
Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012
Πιστοποιημένα Σεμινάρια - Visual Studio 2010/2012
ΚΩΔΙΚΟΣ σεμιναριου
ΤΙΤΛΟΣ σεμιναριου
10262Α
Developing Windows Applications with Microsoft Visual Studio 2010
10264A Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010
10265A
Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio 2010
20480B Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
20481A Essentials of Developing Windows Store Apps Using HTML5 and JavaScript
20486A Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications
20487A  Developing Windows Azure and Web Services
10263A Developing Windows Communication Foundation Solutions with Microsoft Visual Studio 2010
Πιστοποιημένα Σεμινάρια - Microsoft Sharepoint 2010 - 2013
ΚΩΔΙΚΟΣ σεμιναριου
ΤΙΤΛΟΣ σεμιναριου
10174Β
Configuring and Administering Microsoft SharePoint 2010
10231Β Designing a Microsoft SharePoint 2010 Infrastructure
10175Α Microsoft SharePoint 2010 Application Development
20331Β  Core Solutions of Microsoft Sharepoint Server 2013 
20332B  Advanced Solutions of Microsoft Sharepoint Server 2013 
Πιστοποιημένα Σεμινάρια - Microsoft Exchange Server 2010 - 2013
ΚΩΔΙΚΟΣ σεμιναριου
ΤΙΤΛΟΣ σεμιναριου
10135B
Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2
10233B Designing and Deploying Messaging Solutions with Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2
20341B  Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013
20432B  Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 
Πιστοποιημένα Σεμινάρια - Microsoft Windows 8
ΚΩΔΙΚΟΣ σεμιναριου
ΤΙΤΛΟΣ σεμιναριου
20687C Configuring Windows 8
20688C Managing and Maintaining Windows 8